Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande och fastställande av dagordning

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Månadsrapport november

 •   4

  Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2020

 •   5

  Habostyrelsens handlingsplan för intern kontroll 2020

 •   6

  Sammanträdestider 2020 för Habostyrelsen

 •   7

  Remiss i ärende"Reglemente för styrelser och nämnder iLunds kommun", KS 2019/0643

 •   8

  Remiss i ärende"Program för social hållbarhet i Lundskommun - Ett Lund för alla", KS 2019/0464

 •   9

  Information från verksamheten 2019

 •   10

  Information från Habostiftelsen 2019

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2019

 •   12

  Anmälningar till HS 2019-12-17

 •   13

  Övriga frågor

 •   14

  Mötes avslutande

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.